Μετάδοση της Ημερίδας «Διαγενεακή αλλά και Ενδογενεακή Δικαιοσύνη, vides ilgtspējībai un dabas katastrofu novēršanai, klimata pārmaiņu rezultātā "

30/11/1010 uz 17.00
Διαδικτυακή Ημερίδα με θέμα:
Σας καλούμε να παρακολουθήσετε σήμερα στις 17.00 την Διαδικτυακή Ημερίδα που διοργανώνουμε με θέμα:
"Paaudžu un paaudžu taisnīgums, vides ilgtspējībai un dabas katastrofu novēršanai, klimata pārmaiņu rezultātā "
από το παρακάτω link στο you tube:

Jūs varat arī patīk ...